รหัสประจำตัว :
 
  รหัสผ่าน :
 
กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 038 354580-4 ต่อ 2718,2624, 2623

 
 
 
 
 
รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2566 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2565 สำหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ป.โท เข้าระบบสารสนเทศนิสิต
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230   ต่อ 2624 โทรสาร 038 351 169